Ogólna klauzula informacyjna

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KORZYSTANIA Z PŁATNEJ AUTOSTRADY A2
NA ODCINKU ŚWIECKO-KONIN

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L nr 119 s. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

 
 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych – dalej Administrator, jest:

 1. Autostrada Wielkopolska S.A., z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1  –
  w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Nowy Tomyśl – Konin, e-mail: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl,

 2. Autostrada Wielkopolska II S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 –
  w odniesieniu do danych osobowych użytkowników odcinka Świecko – Nowy Tomyśl, e-mail: dane.osobowe@mail.autostrada-a2.pl.

 
 1. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu obsługi transakcji poboru opłat za przejazd autostradą A2, w tym prowadzenia monitoringu wizyjnego:

  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora oraz

  2. dodatkowo, w przypadku spółki Autostrada Wielkopolska S.A., z uwagi na fakt, iż obsługa transakcji poboru opłat za przejazd autostradą A2 jest również jej prawnym obowiązkiem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 2. w celu obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń, etc. za pośrednictwem formularza udostępnionego na MOP lub POS, strony internetowej, infolinii, w formie pisemnej lub elektronicznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora,

 3. w celu obsługi aplikacji internetowych dostarczanych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej - na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 4. w celu obsługi kampanii społecznych prowadzonych przez Administratora -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 5. w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 6. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

 7. w celu obsługi procedury płatności odroczonej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 
 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,

 2. innym odbiorcom danych, w tym:

 3. spółce Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska 431 (podmiot przetwarzający) jako podmiotowi zajmującemu się utrzymaniem autostrady w naszym imieniu,

 4. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi realizację obowiązków jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację autostrady (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług umożliwiających transakcje poboru opłat za przejazd autostradą A2),

 5. dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w przypadku obsługi reklamacji, skarg, wniosków, zgłoszeń,

z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

 
 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator danych nie będzie przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 
 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez następujący okres:

 1. dane przetwarzane dla celu określonego w pkt. II. 1 – przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego – przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń na podstawie żądania zgłoszonego przez uprawione organy,

 2. dane przetwarzane dla celu określonego w pkt. II. 2 – przez okres do czasu zakończenia ich obsługi, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

 3. dane przetwarzane dla celu określonego w pkt. II. 3 – przez okres do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie,

 4. dane przetwarzane dla celu określonego w pkt. II. 4 – przez okres do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie,

 5. dane przetwarzane dla celu określonego w pkt. II. 5 – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

 6. dane przetwarzane dla celu określonego w pkt. II. 6 – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

 7. dane przetwarzane dla celu określonego w pkt. II. 8 – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 
 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 5. prawo do przenoszenia danych,

 6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza że wycofanie zgody nie działa wstecz,

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku danych przetwarzanych dla celów określonych w pkt. II. 1 – 4, jest konieczne dla celów prawidłowej obsługi wskazanych tam procesów (odmowa podania danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie, itp., brakiem możliwości korzystania z aplikacji internetowej, udziału w kampanii społecznej albo brakiem możliwości zastosowania procedury płatności odroczonej).

 

Podanie danych osobowych w zakresie transakcji poboru opłat za przejazd autostradą jest obowiązkowe dla celów prawidłowej ich obsługi.

 
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.