REGULAMIN MONITORINGU AWSA

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

AUTOSTRADY PŁATNEJ A2 ŚWIECKO-KONIN

(„REGULAMIN”)

 

Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego autostrady płatnej A2 Świecko-Konin, miejsca instalacji kamer, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich udostępnienia i zabezpieczenia.

 

§ 1

Celem monitoringu jest:

 1. dokumentowanie obsługi transakcji poboru opłat za przejazd autostradą;

 2. zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z autostrady oraz ochrony mienia oraz obsługi zdarzeń drogowych.

 

§ 2

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

 2. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega wyłącznie obraz (bez dźwięku) z kamer systemu monitoringu. 

 

§ 3

 1. System monitoringu wizyjnego autostrady płatnej A2 składa się z kamer umieszczonych w MPO, OUA oraz na niektórych węzłach, obserwujących:

  1. pasy poboru opłat,

  2. wnętrza kiosków poboru opłat,

  3. wnętrza budynków i kabin nadzoru MPO,

  4. tereny otwarte MPO,

  5. wnętrza budynków i otoczenie siedziby Operatora,

  6. wnętrza budynków i otoczenie OUA,

  7. tereny otwarte OUA,

  8. bramy serwisowe,

  9. węzeł autostradowy Słupca,

  10. węzły autostradowe Autostradowej Obwodnicy Poznania tj. węzły: Poznań – Zachód, Poznań – Komorniki, Poznań - Luboń, Poznań - Krzesiny i Poznań – Wschód oraz przylegające do nich odcinki autostrady, 

  11. tereny otwarte MOP.

 2. Użytkownicy autostrady płatnej A2 zostali poinformowani o funkcjonowaniu na autostradzie systemu monitoringu w następujący sposób:

 3. umieszczenie niniejszego Regulaminu na stronach internetowych www.autostrada-a2.pl, www.aesa.pl,

 4. umieszczenie niniejszego Regulaminu w POS, 

 5. umieszczenie piktogramu – symbolu kamery wraz z informacjami dotyczącymi: danych administratora, celu przetwarzania danych, zasięgu monitoringu, okresu przechowywania danych, źródeł dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych i prawach osób podlegających monitoringowi na kabinach poboru opłat oraz na automatach na PPO i SPO oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscach wjazdu na Autostradową Obwodnicę Poznania.

 

§ 4

 1. Dane rejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego przechowywane są na serwerach  znajdujących się w pomieszczeniach, do których dostęp mają wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie oraz zapoznane z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

 2. Zapis obrazu może zostać udostępniony właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom, etc.) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań. Dane udostępniane są w/w podmiotom na pisemne żądanie w związku z prowadzonym postępowaniem. 

 3. Okres przechowywania nagrań wynosi maksymalnie 90 dni. Przedłużenie tego okresu jest możliwe wyłącznie:

  1. na wniosek uprawnionego organu o zabezpieczenie zarejestrowanego obrazu w związku z prowadzonymi czynnościami;

  2. w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (np. dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy, 

 

§ 5

 1. Zarejestrowane i przechowywane dane pochodzące z nagrań, umożliwiające identyfikację osoby, uważane są za dane osobowe. 

 2. Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzane są zgodnie
  z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady przewarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.autostrada-a2.pl jako Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z płatnej autostrady A2 na odcinku Świecko – Konin.