Regulamin monitoringu AESA

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO
AUTOSTRADY EKSPLOATACJI

(„REGULAMIN”)

 

Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego spółki Autostrada Eksploatacja SA, miejsca instalacji kamer, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich udostępnienia i zabezpieczenia.

§ 1

Celem monitoringu jest:

 1. zwiększenie bezpieczeństwa osób obsługujących autostradę,

 2. zwiększenie bezpieczeństwa mienia.

§ 2

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

 2. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega wyłącznie obraz (bez dźwięku) z kamer systemu monitoringu.

§ 3

 1. System monitoringu wizyjnego spółki Autostrada Eksploatacja składa się z kamer umieszczonych w:

  1. wnętrzach budynków i w otoczeniu siedziby Operatora,

  2. wnętrzach budynków i otoczeniu OUA,

  3. terenach otwartych OUA,

  4. bramach wjazdowych prowadzących do OUA,

 2. Kontrahenci, osoby odwiedzające poszczególne lokalizacje spółki Autostrada Eksploatacja SA zostali poinformowani o funkcjonowaniu w firmie systemu monitoringu w następujący sposób:

a. ​​​umieszczenie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej www.aesa.pl

b. umieszczenie piktogramu symbolu kamery na bramach wjazdowych do Obwodów Utrzymania Autostrady.

§ 4

 1. Dane rejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego przechowywane są na serwerach  znajdujących się w pomieszczeniach, do których dostęp mają wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie oraz zostały zapoznane z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 2. Zapis obrazu może zostać udostępniony właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom, etc.) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań. Dane udostępniane są w/w podmiotom na pisemne żądanie w związku z prowadzonym postępowaniem.

 3. Okres przechowywania nagrań wynosi 30 dni. Przedłużenie tego okresu jest możliwe wyłącznie na wniosek uprawnionego organu o zabezpieczenie zarejestrowanego obrazu w związku
  z prowadzonymi czynnościami.

 

§ 5

 1. Dane pochodzące z nagrań, umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i przechowywane, uważane są za dane osobowe.

 2. Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.