Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, w jaki sposób przetwarzamy  Pani / Pana dane osobowe i o przysługujących w związku z tym prawach: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem w odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych (dalej jako „Dane Osobowe”), jest  Autostrada Eksploatacja S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-004), ul. Głogowska (dalej „Administrator”).  

Wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych prosimy kierować do punktu  kontaktowego wyznaczonego przez Administratora na adres poczty elektronicznej: odo@aesa.pl 

2. Jakie Dane osobowe przetwarzamy? 

Dane Osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa w związku z nawiązaniem z nami kontaktu lub w  ramach łączącej nas z Państwem relacji biznesowej lub kontaktów handlowych (w szczególności w związku  z postępowaniami przetargowymi, ofertami, zamówieniami lub innymi istniejącymi czy nawiązywanymi w  przyszłości przez Państwa lub osoby trzecie kontaktami handlowymi). 

Ponadto gromadzimy również dane ogólnie dostępne, np. dane związane z obecnością firmy w Internecie  lub w innych dostępnych rejestrach katalogi, KRS, itp.). 

Oprócz danych kontaktowych możemy gromadzić również inne dane, które zostały nam przez Państwa w  powiązaniu z nimi udostępnione (np. dane widniejące na wizytówkach, kartkach świątecznych, itp.). 

Ponadto zbieramy dane, do których mamy wgląd poprzez naszą stronę internetową przedsiębiorstwa, w  którym jesteście Państwo zatrudnieni. Przetwarzamy te dane w celu nawiązania stosunków handlowych oraz  naszych działań mających na celu dobrą współpracę.  

Przetwarzane przez nas Dane Osobowe są danymi zwykłymi, takimi jak: (i) imię i nazwisko, (ii) firmowe dane  kontaktowe (takie jak numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres email, adres siedziby), (iii) dane  dotyczące stanowiska służbowego (w tym wykonywanego zawodu, prowadzonej działalności gospodarczej,  zatrudnienia w naszego kontrahenta lub współpracy z naszym kontrahentem).  

3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Dane Osobowe? Dane Osobowe przetwarzamy zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,  co jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO), to jest do nawiązania i podtrzymywania relacji biznesowej, bieżącej komunikacji, rejestracji korespondencji, przygotowania i archiwizacji dokumentów związanych z postępowaniami przetargowymi,  ofertami, zamówieniami, tworzenia raportów, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora i  podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Administratorem oraz dla ustalenia lub dochodzenia  roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami. 

4. Komu możemy przekazać Twoje Dane Osobowe (odbiorcy danych)? 

Dane Osobowe możemy przekazywać: 

a. upoważnionym pracownikom Administratora, którym powierzono przetwarzanie Danych Osobowych  na potrzeby realizacji zadań świadczonych dla Administratora, w szczególności informatycznych i  finansowych, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy. Dbamy o to,  aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych  poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub  dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych 

Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed  ujawnieniem osobom nieuprawnionym; 

b. innym podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym w szczególności: dostawcom usług  prawnych, doradczych, marketingowych, konsultacyjnych audytowych i certyfikacji, archiwizacji  dokumentów i szkoleniowych, dostawcom usług poczty email, dostawcom usług IT, podmiotom  świadczącym usługi kurierskie, pocztowe, spedycyjne lub przewozowe - każdorazowo na podstawie  stosownych umów zapewniających ochronę prywatności; 

c. organom publicznym, które są upoważnione do uzyskania danych osobowych  w ramach konkretnego postępowania zgodnie z obowiązującym prawem; 

d. podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Administratorem; 

e. spółkom Autostrada Wielkopolska S.A. oraz Autostrada Wielkopolska II S.A z siedzibą w Poznaniu  (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 1 będącymi Koncesjonariuszami odpowiednio odcinka A2 Nowy Tomyśl - Konin oraz Świecko – Nowy Tomyśl. 

5. Jak długo przechowujemy Dane Osobowe? 

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celów,  dla których te Dane Osobowe są przetwarzane. 

6. Przekazywanie Danych Osobowych do państw trzecich 

Nie będziemy przekazywać Państwa Danych Osobowych do państwa trzeciego (to jest do państwa spoza  Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych. 

7. Dobrowolność podania Danych Osobowych  

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy.  

8. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z tym, że przetwarzamy Dane Osobowe? Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie,  w jakim Dane Osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

9. Prawo do wniesienia skargi 

W przypadku uznania, że przetwarzamy Dane Osobowe w sposób sprzeczny z prawem, przysługuje Państwu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

Dane Osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą poddawane  profilowaniu.